Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Προκήρυξη υποτροφίας Ιδρύματος Χαραλάμπους - ΚολοκυθάΤο Ίδρυμα Υποτροφιών ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑ, θα χορηγήσει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του και το άρθρο 10 του Νόμου 1583/1985 μια υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 σε ταλαντούχο νέο ή νέα που κατάγεται από την γενέτειρα του Ιδρυτή, την Ναύπακτο, Χριστιανό/η Ορθόδοξο το Θρήσκευμα, με εξαιρετική επίδοση στα γράμματα και το ήθος, για την συνέχιση των σπουδών του/της σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αλλοδαπής, αναγνωρισμένο και ισότιμο των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
            Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου ΑΕΙ, Ελληνικού ή ισοτίμου,  της Aλλοδαπής, τουλάχιστον 7,00 (επτά) και ηλικία έως 36 ετών.      
Οι υποψήφιοι που πληρούν τους ως άνω όρους και που ενδιαφέρονται για την λήψη υποτροφίας πρέπει να υποβάλλουν, εντός προθεσμίας 45 ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης αυτής στις τοπικές εφημερίδες, αίτηση προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος (Ταχ. Δ/νση: Ναύπακτος 30300) συνοδευομένη από τα εξής δικαιολογητικά.
1.      Πιστοποιητικό του Δήμου Ναυπακτίας με το οποίο θα βεβαιούται "η καταγωγή" του υποψηφίου υποτρόφου από τον τέως Δήμο Ναυπάκτου (προ Καποδίστρια). Η καταγωγή θα αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει ότι η κτήση της δημοτικότητας του υποψηφίου ή ενός τουλάχιστον εκ των γονέων του έγινε λόγω γεννήσεως και όχι από μεταδημότευση ή διετή παραμονή.
2.      Πιστοποιητικό του Α.Ε.Ι. του οποίου είναι πτυχιούχος που να περιέχει τον βαθμό πτυχίου, αριθμητικά και ολογράφως και με αναλυτική βαθμολογία όλων των εξαμήνων. Οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για την λήψη πτυχίου μαθήματα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση της Γραμματείας της οικείας Σχολής όπου θα αναγράφεται η αναλυτική βαθμολογία και ο τελικός βαθμός πτυχίου, αριθμητικά και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
Εάν ο υποψήφιος/α υπότροφος είναι κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ της  Aλλοδαπής, αναγνωρισμένου και ισοτίμου με τα Ελληνικά, θα υποβάλλει το ως άνω πιστοποιητικό πτυχίου επίσημα μεταφρασμένο και που θα συνοδεύεται απαραιτήτως και από βεβαίωση του κατά Νόμον Φορέα Πιστοποίησης Ισοτιμίας για την ισοτιμία και την βαθμολογική αντιστοιχία με τα Ελληνικά ΑΕΙ, αριθμητικά και με ακρίβεια δυο δεκαδικών ψηφίων.
Η χρονική διάρκεια των σπουδών έως την κτήση του πτυχίου θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή του υποτρόφου.
3.      Bιογραφικό σημείωμα με κάθε πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο (όπως τίτλοι σπουδών μετά το πτυχίο, επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, ερευνητικό έργο, διακρίσεις στον επιστημονικό τομέα, συστατικές επιστολές καθηγητών σχετικών με την ειδικότητα του υποψηφίου, γλωσσομάθεια κλπ.) που θα αναφέρεται στην έφεση και το τάλαντο των υποψηφίων υποτρόφων στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους και θα βοηθήσει τα μέλη του Δ.Σ. στην ουσιαστική αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων. Έγγραφα ή βεβαίωση αποδοχής της συνέχισης των σπουδών από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
4.      Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
5.      Aποδεικτικά στοιχεία για την καλή γνώση ξένης γλώσσας.
6.      Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχοι άλλης υποτροφίας και ότι αν λάβουν στο μέλλον άλλη υποτροφία θα το δηλώσουν αμέσως στο Ίδρυμα.
7.      Tο Δ.Σ. εάν κρίνει σκόπιμο, δύναται μετά από απόφασή του, να καλέσει σε συνέντευξη τους υποψηφίους υποτρόφους που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις.
8.      Tο Δ.Σ. του Iδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλέξει υπότροφο με γνώμονα την καταστατική πράξη, το συμφέρον και την σωστή λειτουργία του Iδρύματος.
9.      Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα έτος, δυναμένη να ανανεωθεί, κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ιδρύματος σε περίπτωση λίαν εξαιρετικής προόδου του υποτρόφου στην μετεκπαίδευσή του.
10.  Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται έως 600 Ε μηνιαίως.
11.  Η έναρξη της υποτροφίας πρέπει να γίνει ανυπερθέτως εντός του 2011.
      Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε δυο συνεχή φύλλα δύο τοπικών εφημερίδων,  σε μία των Aθηνών και μία των Πατρών και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπάκτου
Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. 26340-23383 email: idrimacharalambous@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου