Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Δίμηνες συμβάσεις στον Δήμο


To Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις, και ειδικότερα:

Α. Τριών (3) ατόμων για την φύλαξη και επιτήρηση του δάσους του Κάστρου της πόλης μας κατά τις νυκτερινές ώρες, και Τεσσάρων (4) ατόμων για την αποψίλωση (καθαρισμός από χόρτα κ.λ.π) των αρχαιολογικών χώρων του Δήμου μας 

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 σύμφωνα με τις οποίες, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών, δεδομένου ότι αυτές αφορούν πράγματι την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών αφού θα γίνουν για τους θερινούς και μόνο μήνες ,που είναι αυξημένες οι ανάγκες της φύλαξης του δάσους του Κάστρου και η αποψίλωση των αρχαιολογικών χώρων, για λόγους πυροπροστασίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω υπό πρόσληψη προσωπικού έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισμό 2011 του Δήμου μας, εις Κ.Α. 70.6041.003 ποσό 88.000 ΕΥΡΩ. 

Β. Δεκαέξι (16) εργατών ΥΕ 16,  Δύο (2) οδηγών αυτοκινήτων ΔΕ 29 και Ενός (1) χειριστή μηχανημάτων έργων Εκσκαφέα, φορτωτή (JCB) ΔE 28, για την κοπή των χόρτων κ.λ.π. στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας. Οι ανωτέρω προσλήψεις θα γίνουν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 σύμφωνα με τις οποίες, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών.

Η πρόσληψη αυτή αφορά πράγματι την κάλυψη εποχικών αναγκών αφού θα γίνει για τους θερινούς και μόνο μήνες, που είναι αυξημένες οι ανάγκες του καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων από χόρτα κ.λ.π. για λόγους πυροπροστασίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω υπό πρόσληψη προσωπικού έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισμό 2011 του Δήμου μας, στον Κ.Α. 70.6041.003, ποσού 88.000 ΕΥΡΩ.

Γ. · Τρείς (3) ναυαγοσώστες ΠΕ ή ΔΕ και σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόμενοι με τα απαιτούμενα προσόντα, να προσλάβει: 
· Τρείς (3) υπεύθυνους για τα ναυαγοσωστικά εφόδια κατηγορίας ΔΕ ή και ΥΕ για την ασφάλεια των λουομένων για τις παραλίες Ψανής και Γριμπόβου. Επίσης η ναυαγοσωστική οργάνωσή των παραλιών για την ασφάλεια των λουομένων, τους θερινούς μήνες, σύμφωνα με το Π.Δ.23/2000.(ΦΕΚ 18/Α/7-2-2000), είναι αναγκαία και για την βράβευση των ακτών με <<Γαλάζιες Σημαίες>> από το ομώνυμο πρόγραμμα.

Οι ανωτέρω προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι δύο μηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν.2738/99 σύμφωνα με τις οποίες, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν θα υπερβαίνει τους δύο μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών.

Οι προσλήψεις αυτές αφορούν πράγματι την κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών αφού θα γίνουν για τους θερινούς και μόνο μήνες.

Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω υπό πρόσληψη προσωπικού έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισμό 2011 του Δήμου μας Κ.Α. 10.6041.001, ποσού 13.700,00 ΕΥΡΩ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου