Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Πολίτες εν δράσει: "Παρωδία η ημερίδα για τον Χ.Υ.Τ. Αδρανών"


Με ανακοίνωσή τους οι "πολίτες εν δράσει" εξηγούν γιατί διαμαρτύρονται - αντιδρούν και γιατί δεν συμμετέχουν σε ανούσιες συζητήσεις και στημένες ημερίδες παρωδίες.
Αναφέρονται στην "ημερίδα" ενημέρωσης - συμμόρφωσης που διοργανώνει ο δήμος Ναυπακτίας προκειμένου να επιβάλλει τις προκάτ επιλογές του για τη δήθεν διαχείριση των αδρανών υλικών.

Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσης ακολουθεί:

Θα προσπεράσουμε την προηγούμενη ημερίδα (12-2010 στο Εργατικό Κέντρο) για το ίδιο θέμα –εκτός αν δεν πρόκειται για ίδιο- με την θετική σκέψη ότι η νέα δημοτική αρχή προσπαθεί να ενημερώσει τους πολίτες, για το καλύτερο των προθέσεών της.
Οι προθέσεις όμως δυστυχώς δεν αποδεικνύονται εκ του αποτελέσματος, αλλά από ένα παζλ συζητήσεων και γεγονότων που θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε και να εξηγήσουμε.
Η πρώτη μας επαφή με το θέμα της δημιουργίας ΧΥΤ Αδρανών, έγινε στην συνέλευση που έγινε στα Πιτσιναίικα (18-12-11) για ενημέρωση των κατοίκων στην οποία παραβρέθηκε ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος και ένας καθηγητής του πανεπιστημίου της Πάτρας. Τότε η πρόσκληση αλλά και η συζήτηση ανέφερε «ΧΥΤ Αδρανών». Όπως ακριβώς αναφέρεται και στην υπάρχουσα «Μελέτη Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης και Γεωλογικής καταλληλότητας για επιλογή θέσης κατασκευής ΧΥΤ Αδρανών» (19-1-10).
Η δεύτερη, έγινε μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Ν. Αιτ/νίας στις 2-2-12 που μας προσκαλούσε σε συζήτηση για τη δημιουργία Χώρου Εναλλακτικής Διαχείρισης Αδρανών.
Η τρίτη, αναφέρεται στην διοργάνωση ημερίδας για κατασκευή και λειτουργία Χώρου Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (AEKK).
Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι αναφέρονται στο ίδιο θέμα, μόνο που αλλάζουν οι λέξεις. Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τι κρύβεται πίσω απ’ αυτές τις λέξεις.

Η κάθε λέξη χαρακτηρίζει, αναλύει, εξηγεί. Η λέξη, είναι το ενδιάμεσο υλικό για τη μετατροπή των ιδεών σε πρακτικά ζητήματα της ζωής μας, είναι ο φορέας των νοημάτων σε σχέση με τη πραγματικότητα. Γενικά ένας κοινωνικός δεσμός καθοριστικός για τις σχέσεις μας και για την εμπιστοσύνη μεταξύ μας.
Στην περίπτωσή μας τώρα, η κάθε λέξη περιλαμβάνει μία εντελώς διαφορετική διαδικασία, που έχει σχέση με τα κάθε είδους Αδρανή. Από τα πιο φιλικά με το περιβάλλον μέχρι τα πλέον επικίνδυνα. Διαδικασία που ξεκινάει από την απλή εναπόθεση, έως την πλέον εξειδικευμένη επεξεργασία. Σημειωτέον ότι την κάθε λέξη (διαδικασία) την ακολουθεί η αντίστοιχη Νομοθεσία για τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Κινδύνους. Όπως Επιπτώσεις στο έδαφος, Επιπτώσεις στα Υπόγεια και τα Επιφανειακά νερά, Επιπτώσεις στον Αέρα, Παραγόμενοι Ρύποι, Επιπτώσεις στα Φυτά, Επιπτώσεις στα Ζώα, Επιπτώσεις στον Άνθρωπο, Αισθητικές επιπτώσεις, κλπ.

Η Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 εξηγεί επακριβώς:
1. «Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)», κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις κατά την έννοια του άρθρου 2 (στοιχείο α) της υπ’ αριθ. 50910/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909).
2. «Αδρανή απόβλητα» τα μη επικίνδυνα απόβλητα που δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν διαλύονται, δεν καίγονται ούτε συμμετέχουν σε άλλες
φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δεν βιοδιασπώνται ούτε επιδρούν δυσμενώς σε άλλα υλικά με τα οποία έρχονται σε επαφή κατά τρόπο ικανό να προκαλέσει ρύπανση του περιβάλλοντος ή να βλάψει την υγεία του ανθρώπου. Η συνολική αποπλυσιμότητα και περιεκτικότητα σε ρύπους των αποβλήτων και η οικοτοξικότητα των στραγγισμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 11/27/2003) και την υπ’ αριθ. 29407/3508/02 κοινή υπουργική απόφαση και να μη θέτει σε κίνδυνο την ποιότητα των επιφανειακών ή και υπογείων υδάτων.
3. «Διαχείριση υλικών για οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών»
α) η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άμεσα προϊόντα που προορίζονται για οικοδομικές εργασίες (προμήθεια πρωτογενών και δευτερογενών υλικών όπως ορίζονται στις παραγ. 25 και 26 του άρθρου 3 του Ν.2939 (2001) εφεξής: ’’προμήθεια’’β) η παραγωγή προϊόντων για οικοδομικές εργασίες «κατασκευή» γ) διάθεση στην αγορά (εμπορία συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής) προϊόντων για να χρησιμοποιηθούν από τους χρήστες για οικοδομικές εργασίες ’’διακίνηση’’. Στην διακίνηση δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες μεταφοράς καθαυτές.
4. «Διαχείριση ΑΕΚΚ» η συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση και διάθεση των ΑΕΚΚ, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών και της αποκατάστασης των χώρων
αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των ΑΕΚΚ μετά την παύση λειτουργίας τους.
5. «Εναλλακτική διαχείριση», οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, ώστε με την επαναχρησιμοποίηση ή αξιοποίησή τους να επιστρέφουν στο ρεύμα της αγοράς ή να προωθούνται σε άλλες χρήσεις.
8. «Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης» η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση με οποιαδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ. ως απόβλητο.
9. «Επεξεργασία», η διαλογή και θραύση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την αξιοποίηση ή/και τη διάθεσή των ΑΕΚΚ, που πραγματοποιείται μετά την παράδοση τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση.
10. «Ανακύκλωση» η επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των ανακυκλώσιμων υλικών που περιέχονται στα απόβλητα υλικά προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας.
11. «Αξιοποίηση» κάθε εργασία από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα IV.Β (εργασίες αξιοποίησης) του άρθρου17 της κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003, συμπεριλαμβανομένων επιπλέον των επιχωματώσεων, αποκαταστάσεων ανενεργών και ενεργών λατομείων
και ανεξέλεγκτων χωματερών, επικαλύψεων χώρων υγειονομικής ταφής και εν γένει αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων, κ.λ. π. κ.λπ.

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε καταθέτοντας αναλυτικά κάθε λέξη της συζήτησης μέχρι σήμερα, μεταξύ της δημοτικής αρχής και των εκπροσώπων των Δυτικών, όπου αποδεικνύουν χωρίς περιθώρια αμφισβήτησης, την πολυγλωσσία σε τόσο ευαίσθητα θέματα. Να γιατί δεν εμπιστεύονται οι πολίτες τους πολιτικούς. Να γιατί φτάσαμε μέχρι εδώ. Να γιατί διαμαρτυρόμαστε -αντιδρούμε και τα πράγματα πολύ σύντομα θα ξεφύγουν. Να γιατί δεν συμμετέχουμε σε ανούσιες συζητήσεις και στημένες ημερίδες παρωδίες.
Τελικά αν οι άρχοντές μας δεν καταλαβαίνουν που θέλουν να οδηγήσουν τη ζωή μας αλλάζοντας συνεχώς θέσεις, λέξεις και νοήματα, εμείς πρέπει να τους εμπιστευτούμε;

Πολίτες Εν Δράσει

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου