Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

Η έκθεση των ορκωτών λογιστών για την ΑΝ.ΝΑ


 Σας παρουσιάζουμε την έκθεση των ορκωτών λογιστών για την ΑΝ.ΝΑ, που δείχνει αναλυτικά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα από τα συμπεράσματα που υπάρχουν στην έκθεση. 
«Λαμβανομένων υπ' όψιν των θεμάτων που αναλυτικά αναφέρονται πιο πάνω εκτιμάται:
- Η βιωσιμότητα της «επιχείρησης» είναι επισφαλής λόγω διαχρονικά υπερβολικών για την φύση και την μορφή της ζημιών (€ 1.000.000,00 περίπου). Επιπρόσθετα, τροχοπέδη για την πορεία της επιχείρησης αποτελεί η παρ. 5 του άρθρου 259 του Ν.3463/2006 που αναφέρει «Αύξηση κεφαλαίου κοινωφελούς επιχείρησης δεν επιτρέπεται πριν την πάροδο 4ετίας από την σύσταση της. Το κεφαλαίο που προέρχεται από αύξηση κεφαλαίου αφορά μόνο σε επενδυτικό πρόγραμμα ή σε
επέκταση των σκοπών της επιχείρησης, αποκλειόμενης απολύτως της χρησιμοποίησης του για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της»
- Ο Νόμος και οι Κανονισμοί διαγράφουν τα βήματα μιας χρηστής και συνετής διαχείρισης. Παρά ταύτα η γενικότερη οργάνωση της επιχείρησης παρουσίασε αδυναμία στην καταγραφή και διακίνηση των παραστατικών και ανυπαρξία εσωτερικού ελέγχου. Η αδυναμία αυτή χαλάρωσε κάθε έννοια δικλείδας ασφαλείας μη αποκλειόμενης της δυνατότητας ύπαρξης ατασθαλιών. Πάντως κατά τον έλεγχο μου δεν διαπιστώθηκε κάποια άνομη ενέργεια που να οφείλεται σε πρόθεση ή δόλο της Διοίκησης.
Τελειώνοντας αυτήν την έκθεση επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε την Διοίκηση και το προσωπικό της Αναπτυξιακής Ναυπάκτου για την πρόθυμη συνεργασία που είχαν μαζί μας, για την βοήθεια που μας παρείχαν κατά την εκτέλεση του ελεγκτικού μας έργου και να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε στην διάθεση σας, για να σας δώσουμε οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση, που θα χρειαστείτε, είτε ως προς το περιεχόμενο της εκθέσεως αυτής, είτε γενικότερα χάριν της καλύτερης οργανώσεως διαχειρίσεως της κοινωφελούς αυτής επιχείρησης.»

Ως Κίνηση Πολιτών, την προηγούμενη τετραετία, είχαμε αναδείξει τα οικονομικά προβλήματα του Δήμου και η παραπάνω έκθεση μας δικαιώνει μιας και δείχνει όλο το μέγεθος της κακοδιαχείρισης και σπατάλης που έγινε στην ΑΝ.ΝΑ από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου